Privacyverklaring Mrs. Health

Uw privacy

Mrs. Health vindt het belangrijk dat uw privacy-gevoelige gegevens zo goed mogelijk beschermd worden. In deze privacy-verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met privacy-gevoelige gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy zoveel als mogelijk te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met privacy-gevoelige gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw privacy-gevoelige gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type privacy-gevoelige gegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw privacy-gevoelige gegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw privacy-gevoelige gegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw privacy-gevoelige gegevens zoveel als mogelijk gewaarborgd is;
 • wij geen privacy-gevoelige gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of voor de vervulling van wettelijke verplichtingen of taken;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw privacy-gevoelige gegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Waarom gebruiken en bewaren wij uw gegevens?

Het verkrijgen, vastleggen, verwerken en bewaren van uw privacy-gevoelige gegevens is nodig om u goed te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen bereiken maar ook om te weten wat uw persoonlijke omstandigheden zijn, om u goed te kunnen adviseren en goed te kunnen begeleiden zoals wij met u zijn overeengekomen.

Het vastleggen en bewaren van uw privacygevoelige gegevens is ook nodig omdat wij dat wettelijk verplicht zijn. Verder worden bepaalde privacy-gevoelige gegevens op de factuur die u van ons ontvangt opgenomen.

Welke gegevens hebben wij nodig en welke gegevens worden door ons verwerkt?

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende gegevens vragen: – Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, naam huisarts, naam of namen specialisten, medicijngebruik, namen ouders.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en / of toegestaan is.

Het vastleggen, verwerken en bewaren van uw privacygevoelige gegevens is ook om andere redenen nodig, bijvoorbeeld om een goede financiële administratie te kunnen voeren. Dat is wettelijk verplicht. De financiële administratie wordt verzorgd door onze accountant. Hij heeft dus ook inzage in bepaalde privacygevoelige gegevens, zoals uw naam en adresgegevens en welke facturen u of uw verzekeraar van ons ontvangt. Het kan nodig zijn dat wij de door u verstrekte gegevens ook moeten delen met anderen.

De door u aan ons verstrekte gegevens kunnen gedeeld worden met de volgende derden:

 • externe IT-dienstverleners die namens ons de serverinfrastructuur, IT-onderhoudstaken of andere IT-oplossingen, zoals cloudservices, en software-oplossingen leveren.
 • externe dienstverleners voor facturatie-, administratie en archiveringsdoeleinden.
 • overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die openbare lichamen of andere geautoriseerde derde partijen zijn, indien de wet voorschrijft dat wij dat moeten doen of als wij dat door een rechterlijke uitspraak moeten doen.
 • bedrijven die verzendingen uitvoeren, als deze verwerking nodig is voor communicatie per post.

Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met anderen indien uw ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Met derden die toegang hebben tot privacygevoelige gegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst zijn de rechten en verplichtingen vastgelegd die verband houden met het verkrijgen van toegang en het gebruik van privacygevoelige gegevens door derden.

Uw rechten

U hebt het recht om van ons inzage te krijgen in de privacygevoelige gegevens die wij van u bewaren. Als u wilt weten welke privacygevoelige gegevens wij van u bewaren kunt u een schriftelijk verzoek doen om inzage te krijgen. Als gegevens niet juist zijn, hebt u het recht om ons te zeggen dat wij de privacygevoelige gegevens moeten wijzigen. Wij kunnen u vragen om stukken te geven om te laten zien waarom de gegevens niet juist zijn en om te kunnen laten zien wat de juiste gegevens zijn. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Het is ook belangrijk dat u ons laat weten als uw gegevens veranderen en ons bestand dus gewijzigd moet worden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens in onze bestanden. Ook hebt u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien u ons schriftelijk hebt laten weten dat u dat wil. Verder hebt u het recht om ons opdracht te geven om uw privacygevoelige gegevens te verwijderen uit ons geautomatiseerd systeem. Wij zijn wettelijk wel verplicht om bepaalde gegevens te bewaren, zoals hiervoor genoemde wetgeving. Nadat u opdracht gegeven hebt om uw gegevens te verwijderen, zullen dus alleen bewaard worden als de wet ons verplicht om dat te doen. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde vraag.

Beveiliging

Het systeem dat wij gebruiken voor het bewaren van uw privacygevoelige gegevens is beveiligd door communicatie via een VPN verbinding en met wachtwoorden. Dat doen wij om ongeautoriseerde 3 toegang te voorkomen. Het is dus niet mogelijk om uw privacygevoelige gegevens te raadplegen zonder gebruik te maken van de beveiligingssystemen. Hackers proberen toegang te krijgen tot beveiligde systemen door de beveiligingssystemen te omzeilen. Om dat zo goed mogelijk te voorkomen wijzigen wij op bepaalde momenten de wachtwoorden van de systemen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard

 • dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • gedurende de wettelijke bewaartermijnen, zoals de Archiefwet, de belastingwetgeving en de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u na het doornemen van ons privacy reglement vragen hebt, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Mrs. Health
Hondsdraf 36
5236RL  Den Bosch
info@MrsHealth.nl
06-39755756

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Mrs. Health verwerkt. Mrs. Health mag de privacyverklaring aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst is gebeurd. De versiedatum van de huidige verklaring is 7 oktober 2019.